สระว่ายน้ำสำเร็จรูปดีไหม

ดร.นิเวศน์เหมวชิวรากร สำหรับหนังสือ “ตีแตก กลยุทธ์การลงทุนในภาะวิกฤต”

คุณมนชนก ชัยพรม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการเขียน เล่ม 2

คุณพรัชตนันท์กัชระสิทธิโชค ที่เป็นจุดเรมต้นของ หนังสือ “มีความสุขกับหุ้นบันผล By หมีสิม” เล่ม 1

คุณพีรวิช กาญจนาพงศ์กุล, คุณ’วีระพงษ์อุดมเลิศประเส’ริฐ, คุณชรนทร์คิริอนันต์ชัย,

คุณอาทิตย์วรนาวิน และคุณนวะรัตน์พึ่งโพธิสพ สำหรับมิตรภาพที่ตีเสมอมา..

 

คุณนุชา สืบุญเรอง เจ้านายที่ไว้ใจในตัวผมเสมอ แม้ว่าผมจะทำเละไปหลายงาน

คุณวรกิจ บุณย์ษฐิติ คุณยุพา สันติลวีวรรณ เจ้า’นายทิ้งสอง สำหรับความไว้วางใจที่มอบให้

คุณภูวณัฏฐ์ สระว่ายน้ําสําเร็จรูป อุดมจินดาพ่ฒน์ คุณคิริเพ็ญ คิลปศร และคุณนิภา เหลืองสุภาพรกุล สำหรับทีมงานที่ตี

ขอบคุณตัวผมเอง ที่ฝ่าฝันจนสามารถเขียนจบได้ทิ้งสองเล่ม..

และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่า ในการสนใจผลงานของผม

 

หลายคนมีความสงอัย ในความแตกต่างระหว่างการลงทุนในรูปแบบของเงินฝาก ตราสารสระว่ายน้ําสําเร็จรูป ราคาถูกหนี้ (พันธบัตร, หุ้นกู้) และการลงทุนในตราสารทุน (หุ้น) บันแตกต่างกันยังไงน้อ…

ความแตกต่างบันอยู่ตรงที่สิทธิในการได้ผลตอบแทน ถ้าเป็นเงินฝากก็คือ เราได้ค่าตอบแทนที่คงที่ สมํ่าเสมอ ตามที่ธนาคารได้ตกลงกับเราไว้ ซึ่งดอกเปียจะมาสระว่ายน้ําสําเร็จรูป ไฟเบอร์กลาส ราคา กน้อยก็ขึนอยู่กับว่าเราจะเลือกฝากประเภท ไหน ซึ่งการลงทุนฝากเงินมีความเสี่ยงตํ่า เพราะมีการประกันจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในขณะที่ตรา สารหนี้(พันธบัตรหรอหุ้นกู้) จะได้รับผลตอบแทนแน่นอนเซ่นเดียวกับเงินฝาก แต่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ ถอนที่

 

แน่นอน หากต้องการถอนออกมาก่อน ก็จะต้องไปขายในตลาดรอง (BEX) และสุดท้าย คือ ตราสาร ทุน หรอหุ้น ซึ่งเราจะมีสิทธิในความเป็นเจ้าของเท่าเทียมกันคนอื่นๆ ทุกประการ ในจำนวน 1 หุ้นเท่าๆ กัน หมายความว่าใครมีหุ้นมาก เสียงก็จะใหญ่ ไม1เหมือนรูปแบบสหกรณ์ที่ใครๆ ก็มีเสียง 1 เสียงเท่ากัน ไม1’ว่า1จะมีกี่,หุ้นก็ตาม

เพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจ สระว่ายน้ําสําเร็จรูป pantip ผมจะลองทำตารางเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้และลงทุนผ่านหุ้นขนาด

ใหญ่ โดยมีสมมติฐาน ดิงนี้

 

อันที่หนึ่ง ดอกเปียเงินฝากอยู่ที่ 3% ต่อปี (หาได้ทั่วไป) นำดอกเปียกอับไปทบต้นลงทุนต่อ

อันที่สอง ดอกเปียตราสารหนี้อยู่ที่ 5% ต่อปี (หาได้ตามหุ้นกู้ ปตท.) นำดอกเปียไปทบต้นลงทุน

สระว่ายน้ําสําเร็จรูปมือสอง อันที่สาม ผลตอบแทนของหุ้นของหุ้นขนาดใหญ่ที่มีอัตรากำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรีอ Return on Equity (ROE) ที่ 12% และนำ 3% มาบันผลกอับมาให้เรา ส่วนที่เหลือ 9% เก็บอยู่ในมูลค่าบรบัท นำไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s